Gebruiksvoorwaarden 2020

Onderstaande gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van Nedap Luna. Nedap Luna helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het leven van mensen. Vanaf het moment dat Nedap Luna gekoppeld is aan de Account van de Gebruiker in Caren is Nedap Luna in gebruik. In het koppelingsproces dient de Gebruiker akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden.

Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis:

Account:

het persoonlijke account van Gebruiker en door Gebruiker in Caren aangemaakt, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot Nedap Luna.

CarenZorgt:

het platform Caren, ontwikkelt en onderhouden door Nedap en bereikbaar via www.carenzorgt.nl.

Data:

alle door Gebruiker opgeslagen gegevens dan wel door Gebruiker middels Nedap Luna gegenereerde resultaten via de webapplicatie.

Gebruiker:

de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die toegang heeft verkregen tot Nedap Luna en gebruik maakt van de functionaliteiten van Nedap Luna.

Gebruikersvoorwaarden:

de onderhavige voorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten:

de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Nedap Luna:

de behuizing van de Nedap Luna (hardware), de Webapplicatie en de sim-kaart.

Materialen:

alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.

Nedap:

Nedap Healthcare, zoals onderdeel van Nedap N.V., gevestigd aan de Parallelweg 2, 7141 DC te Groenlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08013836.

Nedap Ons:

Nedap Ons® is het elektronisch cliëntendossier dat de zorginhoudelijke, administratieve en logistieke processen van zorgorganisaties ondersteunt.

Partij(en):

Nedap en Gebruiker tezamen of afzonderlijk.

Persoonsgegevens:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van artikel 4 onder 1 AVG.

Schriftelijk:

onder schriftelijk valt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Vertrouwelijke Informatie:

niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Webapplicatie:

de webapplicatie waarop Gebruiker de Nedap Luna kan beheren, bereikbaar via my.nedap-luna.com.

Wet:

de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking van Persoonsgegevens in de Zorg.

Zorginstelling:

Instelling welke een vorm van zorg levert aan Gebruiker. Deze verstrekt Nedap Luna ook aan Gebruiker.

Artikel 1. Gebruik van Nedap Luna

1.1 Nedap Luna heeft een koppeling met Carenzorgt en weergeeft daardoor informatie vanuit het Account van de Gebruiker in Carenzorgt.

1.2. De gebruikersvoorwaarden van Carenzorgt zijn ook na de koppeling met Nedap Luna van toepassing op het gebruik van Carenzorgt voor Gebruiker.

1.3. Carenzorgt wordt gevuld door de zorginstelling via het elektronische cliëntendossier genaamd ‘ONS’ of door de Gebruiker of naasten, dit kunnen bijvoorbeeld zijn familie, vrienden, collega’s of buren van Gebruiker.

1.4. Om gebruik te kunnen maken van Nedap Luna heeft Gebruiker een Account nodig. Om een Account aan te maken moet Gebruiker zich registreren bij CarenZorgt. Op het Account en het gebruik van Nedap Luna zijn de gebruiksvoorwaarden van CarenZorgt onverminderd van toepassing.

1.5. Bij het gebruik van Nedap Luna worden Persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit Artikel 11. Informatie over hoe Nedap omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.

1.6. Nedap is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de informatie welke op Nedap Luna wordt getoond nadat Nedap Luna gekoppeld is aan een Account van Carenzorgt. Vanaf dat moment hebben enkel en alleen de Zorginstelling en de Gebruiker invloed op de informatie welke op Nedap Luna wordt getoond.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Gebruiker garandeert dat Nedap Luna niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving.

2.2. Gebruiker dient zich als goed huisvader te gedragen in relatie tot het gebruik van Nedap Luna.

2.3. Het is Gebruiker verder niet toegestaan om Nedap Luna te gebruiken op een andere wijze dan in combinatie met CarenZorgt.

2.4. Het is Gebruiker verder niet toegestaan om de simkaart aanwezig in Nedap Luna te gebruiken op een andere wijze dan in combinatie met Nedap Luna.

2.5. Gebruiker zal Nedap Luna slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor Nedap Luna naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door de Nedap en/of Zorginstelling verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.

2.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan Nedap Luna. Nedap is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen die als gevolg van de wijziging zijn ontstaan.

2.7. Indien naar het oordeel van Nedap hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nedap of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van Nedap Luna, het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nedap gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 3. Levering van de Nedap Luna

3.1. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Nedap Luna over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.

Artikel 4. Werking en garanties van de Nedap Luna

4.1. De Nedap Luna heeft alleen de functionaliteit en overige eigenschappen zoals die zijn op het moment van in gebruikname. De Nedap Luna wordt “as is” (dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken) geleverd.

4.2 Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de Nedap Luna of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 5. Ondersteuning

5.1. Gebruiker blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk voor het gebruik van Nedap Luna.

5.2. Nedap Luna werkt op basis van een koppeling met Carenzorgt. Voor vragen ten aanzien van de koppeling, raadpleeg ‘veelgestelde vragen’ op www.carenzorgt.nl of stel een vraag via info@carenzorgt.nl

5.3. Indien zich problemen voordoen met de hardware, ofwel de behuizing en het scherm van Nedap Luna kan Gebruiker terecht bij de contactpersoon van zorginstelling.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op Nedap Luna, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Nedap en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Nedap, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

6.2. De Gebruiker krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van het Account teneinde Nedap Luna te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

6.3. Data die Gebruiker opslaat of verwerkt via Nedap Luna is en blijft eigendom van Gebruiker. De zeggenschap over de Data berust zodoende te allen tijde bij Gebruiker.

6.4. Door in gebruikname van de Nedap Luna verleent de Gebruiker toestemming aan Nedap om de Data geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van statistische analyses voor verbetering. Nedap is gerechtigd het gebruik van Nedap Luna te monitoren, op basis waarvan zij Nedap Luna zo optimaal mogelijk kan laten functioneren.

Artikel 7. Persoonsgegevens en beveiliging

7.1. De Data die Gebruiker invoert in Nedap Luna is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.

7.2. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van Luna.

7.3. De door Nedap te verwerken persoonsgegevens, vallen onder de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Nedap is gehouden aan deze wet- en regelgeving. Informatie over hoe Nedap omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring zoals vermeld op www.nedap-luna.com.

7.4. Nedap zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel enkel indien en voor zover deze zich in de systemen of op de infrastructuur van Nedap bevinden.

Artikel 8. Wijzigen Gebruikersvoorwaarden

8.1. Zorginstelling behoudt zich te allen tijde het recht deze Gebruiksvoorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Download deze gebruiksvoorwaarden als PDF

Mag Nedap Luna cookies plaatsen? Met deze cookies kunnen wij je website bezoek en ervaring verbeteren.
Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.