Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Nedap voor Luna
Versie: 1.0
Datum: 13 september 2019

Onderstaande gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de elektronische dagkalender Luna. De dagkalender van Luna helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen in het leven van mensen. Op het moment dat je Luna gebruikt zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

 1. Account: het persoonlijke account van Gebruiker toegekend door CarenZorgt, waarmee Gebruiker toegang krijgt tot Luna.
 2. CarenZorgt: het platform CarenZorgt, ontwikkeld en onderhouden door Nedap en bereikbaar via www.carenzorgt.nl.
 3. Data: alle door Gebruiker op de systemen zoals ingezet voor de levering van Luna opgeslagen gegevens dan wel door Gebruiker middels Luna gegenereerde resultaten.
 4. Gebruiker: de natuurlijke persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die toegang heeft verkregen tot Luna en gebruik maakt van de functionaliteiten van Luna.
 5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.
 6. Digitale Fotolijst: de geleverde hardware, als onderdeel van Luna, waarop de elektronische dagkalender wordt weergegeven.  
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: de rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 8. Luna: de dienst die Nedap ten behoeve van Gebruiker zal leveren, bestaande uit het ter beschikking stellen van de Digitale Fotolijst waarop middels de Webapplicatie de elektronische dagkalender van Gebruiker wordt weergegeven.
 9. Materialen: alle websites, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop deze materialen zich bevinden.
 10. Nedap: Nedap Healthcare, zoals onderdeel van Nedap N.V., gevestigd aan de Parallelweg 2, 7141 DC te Groenlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08013836.
 11. Partij(en): Nedap en Gebruiker tezamen of afzonderlijk.
 12. Pilot: Een periode van drie kalendermaanden te rekenen vanaf de dag van levering aan de Gebruiker.
 13. Schriftelijk: onder schriftelijk valt in de Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 14. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 15. Webapplicatie: de webapplicatie waarop Gebruiker de Digitale Fotolijst kan beheren, bereikbaar via my.nedap-luna.com.

Artikel 2. Gebruik van Luna

 1. Luna is een elektronische dagkalender die gekoppeld is aan het Account in CarenZorgt. Activiteiten die aan de kalender van CarenZorgt worden toegevoegd, worden automatisch toegevoegd op de Webapplicatie en verschijnen op de Digitale Fotolijst.
 2. Om gebruik te kunnen maken van Luna heeft Gebruiker een Account nodig. Om een Account aan te maken moet Gebruiker zich registreren bij CarenZorgt. Op het Account en het gebruik van Luna zijn de gebruiksvoorwaarden van CarenZorgt onverminderd van toepassing.
 3. Bij het gebruik van Luna worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit Artikel 11. Informatie over hoe Nedap omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacy- en cookieverklaring.
 4. De inhoud van Luna is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nedap garandeert niet dat de op Luna verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

Artikel 3. Gebruiksregels

 1. Gebruiker garandeert dat Luna niet zal worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met enige toepasselijke wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via Luna Materialen te verspreiden die:
  a. kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);
  b. inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele Eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  c. informatie bevatten of behulpzaam kunnen zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) Materialen die inbreuk maken op auteursrechten of andere Intellectuele Eigendomsrechten; of
  f. kinderpornografie, bestialiteitspornografie of animaties daarvan bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijke Materialen te vinden.
 2. Het is Gebruiker verder niet toegestaan om Luna te gebruiken op een andere wijze dan in combinatie met CarenZorgt.
 3. Gebruiker zal Luna slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor Luna naar zijn aard bestemd is en zal daarbij de eventuele door de Nedap verstrekte instructies nauwgezet opvolgen.
 4. Het is Gebruiker niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan Luna. Nedap is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of problemen die als gevolg van de wijziging zijn ontstaan.
 5. Indien Nedap constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Nedap zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Nedap zonder waarschuwing ingrijpen en is Nedap bevoegd om zonder opgave van redenen gerechtigd de toegang tot de Webapplicatie voor Gebruiker af te sluiten en de Digitale Fotolijst in te nemen.
 6. Indien naar het oordeel van Nedap hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nedap of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door het overmatig vaak aanroepen van Luna, het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nedap gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 7. Nedap is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
  Voorts is Nedap gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits
  a. Het voldoende aannemelijk is dat de Materialen, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk zijn;
  b. De derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
  c. Het aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen; en
  d. De afweging van de betrokken belangen meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren.
 8. Nedap kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

Artikel 4. Levering en installatie van de Digitale Fotolijst

 1. Nedap spant zich in om de Digitale Fotolijst binnen een redelijke termijn aan Gebruiker ter beschikking te stellen.
 2. Gebruiker heeft het recht om de Digitale Fotolijst te gebruiken voor de duur van de Pilot.
 3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Digitale Fotolijst over te dragen, onder te verhuren, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 4. De Digitale Fotolijst wordt geacht onbeschadigd te zijn afgeleverd, tenzij Gebruiker uiterlijk binnen 2 werkdagen na aflevering Schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Nedap aangeeft dat de Digitale Fotolijst reeds vóór aflevering beschadigd was.
 5. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Digitale Fotolijst gaat over op Gebruiker op het moment dat Luna door Nedap op het overeengekomen adres geleverd is.
 6. In geval van verlies, diefstal of beschadeging van de Digitale Fotolijst, is Gebruiker verplicht om Nedap hiervan onverwijld Schrifelijk op de hoogte te stellen middels een email naar luna@nedap.com.
 7. Gezien Gebruiker aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de Digitale Fotolijst, is het aan Gebruiker om zich hiertegen afdoende te verzekeren.
 8. Nedap is en blijft eigenaar van de Digitale Fotolijst. Niets in de Gebruiksvoorwaarden strekt tot overdracht van de eigendom van de Digitale Fotolijst aan Gebruiker of derden.
 9. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de Digitale Fotolijst na aflevering door Nedap te installeren. Gebruiker dient hierbij alle door Nedap gegeven aanwijzingen en eventuele bij de Digitale Fotolijst geleverde instructies of documentatie strikt te volgen.

Artikel 5. Werking en garanties van de Digitale Fotolijst

 1. Gebruiker aanvaardt dat de Digitale Fotolijst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft op het moment van aflevering. De Digitale Fotolijst wordt “as is” (dat wil zeggen met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken) geleverd.
 2. Op de Digitale Fotolijst rust uitsluitend de door de fabrikant gegeven garantie. Informatie over de fabrieksgarantie is op aanvraag bij Nedap beschikbaar.
 3. Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de Digitale Fotolijst of als gevolg van nalatigheid of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van de Gebruiker.

Artikel 6. Retourneren van de Digitale Fotolijst

 1. Indien Gebruiker geen gebruik meer maakt van Luna, zal Gebruiker de Digitale Fotolijst zo spoedig mogelijk conform de instructies van Nedap retourneren.
 2. Eventuele met het retourneren gepaard gaande kosten komen voor rekening van Gebruiker. Gebruiker draagt zorg voor het adequaat verpakken van de Digitale Fotolijst en dient de Digitale Fotolijst te retourneren middels een verzekerde verzending.
 3. Gebruiker is gehouden de Digitale Fotolijst in onbeschadigde staat aan Nedap te retourneren, behoudens normale slijtage van de Digitale Fotolijst. Indien Nedap constateert dat Gebruiker veranderingen heeft aangebracht aan de Digitale Fotolijst, dan wel de Digitale Fotolijst beschadigd is, komen eventuele kosten voor vervanging of herstel volledig voor rekening van Gebruiker.
 4. In het geval Gebruiker de Digitale Fotolijst onrechtmatig onder zich houdt, kan Nedap een vergoeding eisen die gelijk is aan de waarde van de Digitale Fotolijst.

Artikel 7. Klachten

 1. Nedap neemt klachten en meldingen ten aanzien van Luna uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen en klachten, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheid op met Nedap via luna@nedap.com.
 2. Op klachten over de Luna zal Nedap zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

Artikel 8. Ondersteuning

 1. Gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Luna.
 2. Nedap zal een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de Webapplicatie (of aan andere Gebruiker bekendgemaakte kanalen). Nedap geeft echter geen garanties dat alle door Gebruiker aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

Artikel 9. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Nedap zal zich inspannen om Luna voor Gebruiker zo goed mogelijk te leveren, beschikbaar te laten zijn en om eventuele storingen en technische problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Nedap geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van Luna.
 2. Nedap heeft het recht Luna of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.
 3. Nedap mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht onderhoud of aanpassingen uitvoeren op Luna of de functionaliteit van Luna aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Nedap zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op Luna, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Nedap en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte Schriftelijke toestemming van Nedap, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Nedap verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van het Account teneinde Luna te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
 3. Data die Gebruiker opslaat of verwerkt via Luna is en blijft eigendom van Gebruiker. De zeggenschap over de Data berust zodoende te allen tijde bij Gebruiker. Nedap heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor Luna, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.
 4. Indien Gebruiker informatie stuurt naar Nedap, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker Nedap een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor Luna. Voorgaande geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 5. Nedap is gerechtigd de Data geanonimiseerd te gebruiken ten behoeve van statistische analyses en tot verbetering van Luna. Daarnaast is Nedap gerechtigd het gebruik van Luna te monitoren, op basis waarvan zij Luna zo optimaal mogelijk kan laten functioneren.

Artikel 11. Persoonsgegevens en beveiliging

 1. De Data die Gebruiker invoert in Luna is in ieder geval Vertrouwelijke Informatie.
 2. Beide Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van Luna.
 3. De door Nedap te verwerken persoonsgegevens, vallen onder de privacywetgeving. Nedap zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit die wetgeving. Informatie over hoe Nedap omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.
 4. Nedap zal zorgdragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel enkel indien en voor zover deze zich in de systemen of op de infrastructuur van Nedap bevinden.

Artikel 12. Vergoeding en betaling

 1. Luna wordt gratis aanboden aan Gebruiker gedurende de pilotperiode. Na deze periode kan een vergoeding van de Gebruiker door Luna worden verlangd.

Artikel 13. Wijzigen Gebruiksvoorwaarden

 1. Nedap behoudt zich te allen tijde het recht de Gebruiksvoorwaarden en/of Luna te wijzigen of aan te vullen.
 2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker te allen tijde het Account opzeggen en de Digitale Fotolijst retourneren binnen dertig (30) dagen te retourneren aan Nedap. Gebruik van Luna geldt als acceptatie van de gewijzigde of aanvullende voorwaarden.

Artikel 14. Overige bepalingen

 1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Nedap Schriftelijk zijn aanvaard.